Đăng ký tuyển sinh

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 

Mã trường: HTN    

 Ngành đào tạo: 

🔸 Công tác Thanh thiếu niên (C00, D66, C20, D01)

🔸 Công tác Xã hội (C00, D66, D15, D01)

🔸 Quan hệ công chúng (C00, D66, D84, D01)

🔸 Luật (C00, D66, A00, D84)

🔸 Quản lý Nhà nước (C00, D66, A00, D84)

🔸 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (C00, D66, A00, D84)

🔸 Tâm lý học (C00, D66, D15, D01)

 

(ghi đầy đủ thông tin địa chỉ Thôn/Xã/Huyện/Tỉnh)

Điểm môn 1: Điểm môn 2: Điểm môn 3:
Các trường dấu sao là bắt buộc