CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TS. Trịnh Minh Thái

BAN GIÁM ĐỐC                                                                

GĐ: TS.  Nguyễn Hải Đăng

Phó GĐ: TS. Hoàng Minh Tuấn       

Phó GĐ: TS. Trần Thị Tuyết Nhung 

Phó GĐ: TS. Đặng Vũ Tùng

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH                                        

Trưởng phòng: TS. Đặng Vũ Tùng        

Phó trưởng phòng: Nguyễn Đức Hanh

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Phó trưởng phòng: ThS. Phạm Thị Thanh Hằng

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI VỤ 

KT trưởng: CN. Đặng Nam Phương

Phó trưởng phòng: ThS. Hà Dương Thúy Quỳnh  

 

PHÒNG QUẢN TRỊ 

Trưởng phòng: ThS. Đặng Đức Minh

Phó trưởng phòng: Hoàng Đức Thuận

 

KHOA CHÍNH TRỊ HỌC 

Trưởng khoa: TS. Đào Thị Thanh Thủy

Phó trưởng khoa: TS. Trần Thúy Ngọc 

Phó trưởng khoa: 

 

KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI 

Trưởng khoa: TS. Phạm Ngọc Linh  

Phó trưởng khoa: 

 

KHOA CÔNG TÁC THANH NIÊN 

Trưởng khoa: 

Phó trưởng khoa: 

 

KHOA CƠ BẢN

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Quang Trung 

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN: 

Phó Giám đốc phụ trách: CN. Trần Thị Kim Hoa

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG XÃ HỘI 

Giám đốc: TS. Hoàng Minh Tuấn

Phó Giám đốc phụ trách: Đặng Anh Thao

VIỆN NGHIÊN CỨU THANH NIÊN

Viện trưởng: TS. Đỗ Ngọc Hà  

 

PHÂN VIỆN MIỀN NAM 

Giám đốc: TS. Đặng Vũ Tùng

Phó Giám đốc: