Đăng ký tuyển sinh

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 

Mã trường: HTN    

 Ngành đào tạo: 

🔸 Công tác Thanh thiếu niên (C00, A09, C20, D01)

🔸 Công tác Xã hội (C00, A09, C20, D01)

🔸 Quan hệ công chúng (C00, C20, D66, D01)

🔸 Luật (C00, C20, A09, A00)

🔸 Quản lý Nhà nước (C00, A09, C20, D01)

🔸 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (C00, A09, C20, D01)

🔸 Tâm lý học (C00, A09, C20, D01)

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

(ghi đầy đủ thông tin địa chỉ Thôn/Xã/Huyện/Tỉnh)

Điểm môn 1: Điểm môn 2: Điểm môn 3:
Các trường dấu sao là bắt buộc