Giới thiệu ngành Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước

 

1. Mục tiêu đào tạo
     1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức, tư duy nền tảng về hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước Việt Nam; có hiểu biết chuyên sâu về phương hướng, hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, của các cơ quan trong bộ máy nhà nước Việt Nam; người học sau khi tốt nghiệp có thể công tác trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp… đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước nói chung và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nói riêng.

     1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức
– Nắm vững hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các kiến thức nền tảng khoa học xã hội để hình thành phương pháp luận, tư duy khoa học xã hội và khoa học chính trị.
– Nắm vững những kiến thức lý luận chung về xây dựng Đảng và các nghiệp vụ công tác Đảng.
– Nắm vững những kiến thức lý luận chung về quản lý, tổ chức và điều hành bộ máy nhà nước.
1.2.2. Về kỹ năng        
– Có kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng Đảng như: nghiệp vụ công tác văn phòng cấp uỷ; kỹ năng tuyên truyền miệng; nói trước đám đông; điều hành hội nghị, cuộc họp, đại hội; tham mưu văn bản của Đảng; tổ chức sự kiện của Đảng; tiếp dân…
– Có kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng chính quyền nhà nước như: kỹ năng giao tiếp; tạo lập mối quan hệ, làm việc nhóm, soạn thảo và đánh giá các loại văn bản; điều hành cuộc họp…
– Có kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội như: tổ chức sự kiện; tổ chức chương trình của Đoàn Thanh niên; tham mưu kế hoạch công tác Đoàn, Hội, Đội; giao tiếp; sử dụng công nghệ thông tin…
1.2.3. Về thái độ
– Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
– Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có dũng khí đấu tranh chống các biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa giáo điều; chống các quan điểm sai lầm, phản động và các tệ nạn xã hội.
– Trung thực và thẳng thắn, khiêm tốn, giản dị, lời nói đi đôi với việc làm. Có quan điểm quần chúng đúng đắn. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác, yêu nghề nghiệp.
– Có khả năng hoàn thành công việc dưới áp lực.
1.2.4. Về vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp có thể lựa chọn các vị trí việc làm sau:
– Làm việc trong cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội các cấp.
– Làm công tác Đảng, hành chính trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong hệ thống nhà nước và tư nhân.
– Làm công tác giảng dạy chuyên ngành xây dựng Đảng, Quản lý nhà nước, giảng dạy lý luận chính trị tại các trường chính trị tỉnh, thành phố, ngành, đoàn thể, các trung tâm giáo dục lý luận chính trị, các trường đại học và cao đẳng trong cả nước.

about-star
about-star