Sơ đồ tư duy phân tích Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 1)

1. Sơ đồ tư duy phân tích Chiếc thuyền ngoài xa tổng quát

2. Sơ đồ tư duy phân tích chiếc thuyền ngoài xa người đàn bà

 

about-star
about-star