Sơ đồ tư duy phân tích Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 2)

3. Sơ đồ tư duy phân tích tình huống truyện chiếc thuyền ngoài xa 

4. Sơ đồ tư duy phân tích nhân vật phùng trong chiếc thuyền ngoài xa