Tuyển sinh ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

 

1. Vấn đề cơ bản về ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam với định hướng đào tạo lãnh đạo trẻ trong cơ quan Đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng các cấp… đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước nói chung và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nói riêng.

 

 

2. Chương trình đào tạo ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước đảm bảo cung cấp cho người học:

Những kiến thức cơ bản, hệ thống của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

Những tri thức chuyên sâu về xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền Nhà nước; phương pháp nghiên cứu khoa học và vận dụng các kiến thức đã học vào công tác chuyên môn và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra thuộc chuyên ngành được đào tạo.

Những kiến thức và phương pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch đi ngược lợi ích dân tộc, đối lập với hệ tư tưởng Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

 

 

3. Vị trí việc làm sau khi ra trường của sinh viên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Sinh viên tốt nghiệp có thể lựa chọn các vị trí việc làm sau:

– Làm việc trong cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội các cấp.

– Làm công tác Đảng, hành chính trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong hệ thống nhà nước và tư nhân.

– Làm công tác giảng dạy chuyên ngành xây dựng Đảng, Quản lý nhà nước, giảng dạy lý luận chính trị tại các trường chính trị tỉnh, thành phố, ngành, đoàn thể, các trung tâm giáo dục lý luận chính trị, các trường đại học và cao đẳng trong cả nước.

4. Phương thức đào tạo

Chương trình đào tạo toàn khóa hệ Đại học Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước gồm 126 tín chỉ trong thời gian 4 nă

about-star
about-star